Slováci osídľovali Dolnú zem už na konci 17. a začiatkom 18. storočia, a prichádzali z rôznych oblastí dnešného Slovenska.

V prvom rade prišli na nezúrodnené pustatiny, nemali dom, nemali kuchyňu a nemali pec – ich začiatky boli veľmi ťažké. Museli zúrodniť pôdu, museli zasiať, a čakať kým dozreje úroda. A museli niekde bývať, provizórne.

Prvé príbytky si stavali z ubíjaného blata alebo zo spleteného prútia vymazaného hlinou zmiešanou s plevami, strechy pokrývali trstinou.

Skromné živobytie si mohli spočiatku doplňovať rybolovom resp. lovom sŕn, jeleňov, diviakov, zajacov, bobrov, vodného vtáctva. Na pustatinách bolo veľa močiarov a v nich divokého vtáctva, v riekach ryby, na okolí divá zver.

Po príchode Slovákov na Dolnú zem, ich hlavným zamestnaním bolo dlho pastierstvo. Aj po sto rokoch pasienky tvorili väčšie územie osídlenej oblasti.

Tradične každú tretiu stredu v mesiaci organizuje Ing. Michal Hronec prednášky na témy týkajúce sa dolnozemských Slovákov v Mestskej knižnici Bratislava.

Dňa 15.1.2020 bola prvá prednáška v tomto roku na tému „dolnozemský sálaš“, prednášal Ing. Michal Hronec.

Úvodom sme si vypočuli čo predchádzalo vzniku sálašov na Dolnej zemi, ako naši predkovia prešli od pastierskeho života k roľníctvu, cez vykúpenie sa z poddanstva a získanie pôdy do vlastníctva. Od stavania jednoduchých prístreškov na odľahlých poliach ďaleko od obce , až po stavanie obydlí nazývaných „sálaše“.

V prednáške odzneli zaujímavé a dnes už neznáme názvy:

Guňhov – prístrešok stavaný na poli z kukuričného kôrovia, kde ukladali hospodári náradie, ukrývali  sa pred nečasom, a aj prenocovali , ak to bolo nutné. Neskôr tiež stavaný z vŕbového prútia a pokrytý slamou.

Káka – šachorie na strechu Guňhova

Sálaš – hospodársky dom mimo obce , uprostred polí, postavený 50 až 100 metrov o hlavnej cesty

Už ubehlo veľa času, odkedy sme začali vytvárať v databáze Komlóšskych matrík rodostromy. A stále tento proces nie je ukončený, pravdepodobne ani nikdy ukončený nebude. Matričné záznamy sú tak zložité, neúplné  a nepresné, že vždy zostane veľa záznamov otvorených. Táto práca je nekonečná.

Stretli sme sa s ťažkosťami, o ktorých sme nevedeli a netušili sme, že môžu nastať. Jednou z veľkých prekážok pri správnom identifikovaní rodových väzieb bola zmena priezviska rodu, prímená k priezvisku, ktoré často nahrádzali rodné priezviská, a v neposlednom rade aj nepresnosti v zápisoch priezvisk.

Pre uľahčenie práce Vám, ktorí pracujete s našou databázou a hľadáte si predkov, prikladáme informácie o zmene a rôznych tvaroch priezvisk. Možno si nájdete medzi nimi priezvisko , ktoré Vás zaujíma.

Trianonský syndróm Maďarov

alebo

ako sa „vyrábali“ a „rozmnožovali“ a „rozmnožujú“ aj teraz Maďari nie len na južnom Slovensku ale aj v samotnom Maďarsku

a koľko Slovákov žije ešte dnes v Maďarsku a Maďarov na Slovensku.

 

     Neprestajným problémom maďarskej politickej garnitúry a maďarských historikov je  dokázať, že ich je na svete viac ako má Maďarsko v terajších hraniciach. Bezočivo a s vulgárnou bezohľadnosťou prekrucujú dejiny. Týchto pánov okrem ich veľmocenskej nacionalistickej politiky nič nezaujíma. Tak ako voľakedy, keď prichádzali do Európy, chcú drancovať, oberať a okrádať národy žijúce v ich okolí o majetok a identitu. Naozaj sa nevedia zbaviť svojich  agresívno-dobyvačských génov ani po viac ako tisíc ročnom odchode zo svojej pravlasti do civilizovanejšieho sveta, sveta európskej demokracie? Podľa toho ako sa chovajú ich „piate kolóny“ v Srbsku, Rumunsku a na Slovensku to jednoznačne dokazuje. Je zaujímavé, že iba v týchto krajinách roztrúsení Maďari ich zaujímajú. Vyzerá to tak, že iba do relatívne slabších krajín zapárajú. K relatívne silnejším sa chovajú úctivejšie, veď aj v Rakúsku žije veľký počet Maďarov a tam sa nepresúšajú so svojimi nacionalistickými požiadavkami. Pokrytectvo je teda ich ďalšia negatívna národná vlastnosť lebo Ukrajinu a Rakúsko v tichosti obchádzajú. Nechcem tým v žiadnom prípade odvracať ich pozornosť od už spomenutých troch  štátov. To naozaj nie. Chcem len ukázať, aké je veľké chrapúnstvo maďarskej veľmocenskej politiky.

Slovenské deti z Maďarska sa dostali do rekreačných stredísk na Slovensku v rámci dobre premysleného programu,ktorý bol súčasťou oduševňujúcej kampane Československej presídľovacej komisie.Táto prostredníctvom  Slovenského ústredia starostlivosti o mládež v Bratislave umožnila najchudobnejším rodinám,ktoré sa prihlásili na presídlenie, aby ich deti strávili s cieľom rekreácie a zdokonaľovania sa v slovenskom jazyku štyri až šesť týždňov v detských rekreačných strediskách na Slovensku.

Hodnoverný a doslovný prepis rukopisnej práce 83-ročného starca Jána Hronca.

Ján Hronec svoje pamäti písal po opätovnom návrate na Slovensko, na Horniaky, respektíve na Hornú zem. Opätovnom preto lebo sa narodil v Gemerskej obci Kobeliarovo odkiaľ ako sedem ročný odišiel na Pitvaroš so svojimi rodičmi. Môj otec, Michal Hronec, spomínal, že jeho menovec, Ján Hronec, sa narodil v Kobeliarove práve vtedy, keď jeho otec na Slovenskom Komlóši, teda v roku 1873. V roku 1873 na Komlóši bola veľká cholerová epidémia. V tomto roku zomrel starý otec môjho otca, tiež Michal Hronec. Túto poznámku do prepisu rukopisnej práce som vsunul iba ako dve náhodné udalosti, ktoré sa stali v jednom roku, na rôznych miestach práve v hroncovskom rode, keď dvaja Hroncovci na svet prišli a jeden Hronec zo veta odišiel. 

Autentický prepis rukopisu  

Meno Pitvaroš od koho pochodí, skade a po čom, to sa nevie. Písali už viacerí pisatelia, ale každý len s tým skončil, že meno Pitvaroš skade pochodí  to sa nevie.

Podklad z ktorého som zoznam robil nebol autorizovaný a teda úplnosť a presnosť nie je zaručená. Bol to strojom písaný dokument z obdobia asi okolo roku 1945. Mená a priezviská boli dopisované a prepisované takže aj tu môžu byť chyby. Napriek týmto nedostatkom je to materiál s dobrou vypovedacou schopnosťou pre hľadanie  a pátranie po predkoch. Zoznam uvádza číslo domu a obyvateľov k tomuto číslu priradených.

Zoznam som napísal v dňoch 20. a 21. decembra 2002.

1 Štefan Hrivňák a Zuzana Hanesová, Juraj Blaho a Zuzana Hrivňáková

2 Pavel Majo a Zuzana Garajová, Samuel Gubíni a Zuzana Majová

3 Szentpétery Ladislav - slobodný,  Ondrej Jasovský a Mária Majová

4 vdova po Karolovi Blahovi, Helena Lehocká, Michal Blaho a Zuzana Šupalová

5 Jozef Blaho a Katarína Poliaková

Zuzka Sudová pri svojej návšteve archívu v Békeši objavila niektoré transportné zoznamy z presídľovacej akcie v roku 1947.

Bohužiaľ sa nepodarilo získať všetky zoznamy transportov z Komlóša, ale len niektoré z rozpätia identifikátorov od B-19 po B-37.

Tieto transportné zoznamy sme pre potreby nášho projektu Matriky Komlóša prepísali do databázovej formy a následne sme ich použili ako ďaľší zdroj informácií pri párovaní krstov, sobášov a úmrtí.

Dostala som ponuku pripojiť sa ku skupinke dobrovoľníkov, ktorí sa už touto činnosťou pár rokov zaoberajú. Ponuka ma potešila, prijala som ju s pokorou a úctou, lebo som už mala akú-takú predstavu o náplni práce kolektívu dobrovoľníkov, vedela som zhruba, čo ma čaká. Bolo mi pridelené prepisovanie cirkevnej matričnej knihy " Narodenia a krsty ", obdobie od roku 1906 po rok 1911.

Matričné knihy evanjelickej cirkvi Tótkomlóša sa začali písať založením obce, teda od r.1746. Do októbra roku 1837 boli písané v latinskom jazyku, od novembra 1837 boli písané v maďarskom jazyku.

Spôsob zapisovaných údajov v matričných knihách sa vyvíjal a menil, aj závislosti od toho, kto bol farárom v tom čase na Tótkomlóšskej fare. Aj v tzv. latinskom období písania matrík prechádzali zápisy v matričných knihách mnohými zmenami.

 

Návšteva v dňoch 08.10. až 11.10.2018

 V auguste 2018, keď sme boli prezentovať náš projekt spracovania matrík na Komlóši, zašli sme na krátku návštevu do Nadlaku v Rumunsku. Mali sme šťastie a zastihli sme na evanjelickej fare pána farára Bálinta. Snažili sme sa v diskusii zistiť viac o histórii osídlenia Nadlaku a hlavne konkrétne nás zaujímal príchod Slovákov zo Slovenskej Stamory do Nadlaku v roku 1805.

Počas tohto stretnutia nás pán farár Bálint pozval na návštevu, ktorú sme uskutočnili v dňoch 8.10 až 11.10.2018.

Naša skupina sa asi po dvoch rokoch (vyše 10 000 hodinách) práce konečne dopracovala do bodu, kedy sú už všetky scany komlóšskej matriky spracované, prečítané a zapísané do databázy.

Pri tejto práci sme sa borili s množstvom problémov. Spomeniem len tie najzávažnejšie:

  • ťažko čitateľný rukopis niektorých farárov
  • v prvých obdobiach sa písalo po latinsky -> potrebná znalosť latinčiny
  • neskôr sa písalo v maďarčine, ale používali sa staromaďarské výrazy -> niekedy sa to ťažko dešifrovalo
  • aby sme vedeli v databáze vyhľadávať, museli sme normalizovať mená -> vytvorenie katalógu použitých mien
  • priezviská sa v čase písali rôzne, pri narodení jedno, ďaľší súrodenec mal už trocha pozmenené priezvisko otca/matky...  -> vytvorenie Soundex-kodu pre zjednodušené vyhľadávanie
  • na projekte spolupracovalo 14 ľudí, týchto bolo treba koordinovať, najmä sa ujednotiť na spôsobe zapisovania jednotlivých políčok do databázy.

Štátny archív

  1. Maďarský Národný Archív / Magyar Nemzeti Levéltár ( MNL)

V roku 2012 sa dokončila integrácia maďarského národného archívu. Čo sa týka cirkevných matrík pred rokom 1895 (ktoré boli sfilmované na mikrofilmoch), tieto sú digitalizované a uložené v centrálnom maďarskom národnom achíve. Môžeme v nich vyhľadávať ale aj v bádatelniach v krajských archívoch.

Štátne matriky zomrelých môžeme dostať k nahliadnutiu vo forme knihy, matriky narodení len vtedy ak máme poverovacie listiny k výskumu.

Príspevok je uložený ako pdf-dokument.

Hľadanie rodinných väzieb v matrikách Komlóša.pdf

 

 

 

 

Poznámky, poznámkový aparát k jednotlivým matričným záznamom (či už krstov, sobášov, či úmrtí) predstavovali v komlóškej matrike okrem základných personálnych údajov ich neoddeliteľnú a dôležitú súčasť. V prvých desaťročiach existencie matriky Slovenského Komlóša, keď p. farári zaznamenávali matričné údaje v riadkovej, naratívnej forme, na poznámky o osobe zapísanej v zázname, prípadne jej rodičov, neostávalo na stránkach matriky veľa miesta. Papier nebol lacný ani atrament, ktorý, keď sa rýchlo míňal („strovil“), tak ho riedili vodou až takto zapísaný matričný údaj po dlhej dobe takmer úplne vybledol a dnes je ťažko čitateľný.

Podľa môjho názoru tento fenomén začal rozkvitať po nežnej revolúcii. Z pojmu - súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov sa prešlo na pojem – privátne vlastníctvo. Mnoho občanov si toto svoje privátne vlastníctvo začalo hľadať.  Eufória tohto hľadania sa rozšírila po vyhlásení , že si treba svoje zoštátnené vlastníctvo pýtať späť v reštitučnom procese.

 Spracovanie údajov z matričných kníh obce Tótkomlóš je v skutku veľmi ťažká úloha, ktorá si vyžaduje veľa úsilia, pozornosti, znalostí a  neskutočne veľa času, obetovania a trpezlivosti.

Pomaly sa dostávame v tomto diele do finále. Získali sme veľa poznatkov, informácií a skúseností. Až v závere tejto práce, keď je našou snahou vytvoriť zo získaných údajov rodinné línie, zisťujeme, že pracujeme s informáciami veľmi nepresnými a  v mnohých prípadoch nebude v našich silách vytvoriť rodinné väzby.