Zuzka Sudová pri svojej návšteve archívu v Békeši objavila niektoré transportné zoznamy z presídľovacej akcie v roku 1947.

Bohužiaľ sa nepodarilo získať všetky zoznamy transportov z Komlóša, ale len niektoré z rozpätia identifikátorov od B-19 po B-37.

Tieto transportné zoznamy sme pre potreby nášho projektu Matriky Komlóša prepísali do databázovej formy a následne sme ich použili ako ďaľší zdroj informácií pri párovaní krstov, sobášov a úmrtí.

Každý transport mal pridelený svoj identifikátor vo forme napríklad B-19-4-16.

Zoznam obsahoval nasledovné údaje:

  • Bežné číslo záznamu v rámci jednoho transportu,
  • Priezvisko,
  • Meno,
  • Rodné meno,
  • Dátum mnarodenia,
  • Stav,
  • Adresu,
  • Zamestnanie a
  • zodpovedajúce číslo v referenčnom abecednom zozname.

Spolu do jednoho transportu sa prihlasovali príbuzní, často aj z rôznych obcí. Jednotlivé rodiny v zozname boli opticky oddeľované.

Transportné zoznamy spisovali presídľovací komisári a veľmi záležalo od jednotlivých komisárov, ako zodpovedne údaje zapisovali. Z analyzovaných dokladov je jasne čitateľné, že pri tom musel byť poriadny chaos. Do zoznamov sa ľudia dopisovali, mnohí sa po prvotnom prihlásení zase z transportu odhlásili. Takýchto ľudí neevidovali samostatne ale ich jednoducho na zozname prečiarkli. Pri porovnávaní údajov z týchto transportných zoznamov so záznamami v matrike vyšlo na povrch mnoho nezrovnalostí. Ale na druhej strane tieto záznamy nám v niektorých prípadoch pri dohľadávaní rodinných väzieb napomohli.

Celkovo sme zo zoznamov prepísali 3049 záznamov. V nich sa vyskytli obce ako Ambrózfalva, Baksiszöllő, Battonya, Békéscsaba, Békéssámson, Csanádalberti, Földeák, Gyulamező, Kaszaper, Komlós, Makó, Megyesegyháza, Mezőbereny, Nagybánhegyes, Nagykopáncs, Nagymágocs, Nagymajlát, Orosháza, Pitvaros, Szarvas, Szeged, Végegyháza.

List transportného zoznamu vyzeral takto: