Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 3.6.2019 od 17:00 do 18:15

Účastníci:

Danka Tumová,  Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová,  Renata Gombárová, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Zlatica Domanovská, Braňo Faško, Jaroslav Poliak, Ľubomír Kmeť

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

Program:

 Na úvod sme privítali medzi sebou nového člena Jaroslava Poliaka. K spolupráci sa prihlásili ešte dvaja dobrovoľníci - Kristína Kmeťová a Anna Poláková. Obe pochádzajú z Nadlaku a pôsobia v Bratislave. Predpokladám, že by sa mali do spolupráce zapojiť niekedy v júni.

1. Vyhodnotenie stretnutia na Podkylave:

    Všetci zúčastnení hodnotili stretnutie veľmi pozitívne. Náklady na večeru a rokovaciu miestnosť boli spolu 500€. Pán Šesták nám prostredníctvom E.Tuškovej opäť poskytol dotáciu 300€ (za čo mu ďakujeme). Takže momentálne máme v našom fonde k dispozícii cca 800€.

2. Zhodnotenie projektov :

Bánhedeš 

 • tu sa stav oproti predchádzajúcemu mesiacu nezmenil

Nadlak

 • Krsty - zatiaľ sa nenahrávajú.
 • Sobáše - zatiaľ nahratých 63 zo 113 rokov, čo je cca 63%
 • Úmrtia - zatiaľ nahratých 45 zo 113 rokov, čo je cca 40%
 • Kvalita indexovania - opäť bola zdôraznená potreba kvality dát, radšej je treba indexovať pomalšie a každú stranu po sebe ešte raz skontrolovať.  Treba sa vyvarovať toho, aby sme pri indexovaní skĺzli do rutiny. V prípade nejasností je treba medzi sebou komunikovať. Po ukončení indexovania v záujme kvality práce budeme asi ešte raz prekontrolovávať správnosť zápisov.

 

Tótkomloš

 • Párovanie sa pomaly blíži ku koncu. V júni by sa mali ukončiť kontroly úmrtí a sobášov. Nasledovať budú ešte ďaľšie kontroly na matriky Nadlaku a kontroly na konzistenciu dát.

 • Podarilo sa nám spárovať fotky náhrobkov zo starého cinorína na Komlóši s databázou hrobových miest. Dobré by bolo pokúsiť sa takto spracovať aj nový cintorín na Komlóši. Tým, že v jednej aplikácii máme spárované krsty, sobáše, úmrtia a cintoríny, vzniká jedinečná aplikácia, kde k jednej osobe (v období rokov 1746 - 1947) máme údaje o narodení, sobášoch, úmrtí a pochovaní včetne možnosti pozrieť si príslušný dokument.
 • Ešte nám chýbajú fotky z cintorínov v Dolných Salibách, Mostovej, Čiernej Vode, Vozokanoch, Tomašíkove, Bratislave a Trnave.
 • Informácia o pripravovanej publikácii o Matrikách Komlóša:

p. Hovorka nebol na konferencii prítomný, p, Kmeť, p. Gombárová a p. Hronec informovali o témach, ktoré by sa ešte do publikácie mali spracovať. Informáciu, či sa podarí do publikácie pripraviť aj súhrnný materiál o význame presbyterov na život ECAV na Komlóši (na základe pofotených zápisníc presbyterov) zatiaľ nemáme. Na tejto téme pracuje p. Lehotský.

3. Rôzne:

 • Zuzka Sudová informovala o pripravenom ďaľšom článku v mesačníku Hírmondó na Komlóši.

 • Pripravované podujatia -
  • piatok 14.6.2019 prezentácia matrík Bánhedešu v Pezinku

    

Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na 1.7.2019 o 17,00.4.6.2019, zapísal: Ľubomír kmeť