Pravidelná telefonická skype-konferencia sa uskutočnila 4.10.2021 od 17:00 do 19:00.

Účastníci:

Dana Tummová, Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzka Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, Adam Antal, František Boriš, Juraj Hovorka, Štefan Mikuš

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

   1. Projekty:

 

projekt Bánhedeš-región

  • Matrika Neded - čakáme na scany

projekt Nadlak

  • Návšteva fary v Nadlaku - návštevu zhodnotila a popísala Renata Gombárová

projekt Pitvaroš

  • Páruje p. Mikuš

 projekt Csanádalberti

  • Pozastavené

 projekt Ambrózfalva

  • čakáme na scany z fary v Nedede 

projekt Békéscsaba

Krsty 66462

 

Sobáše 14746

normalizácie priezvisk

J. Hovorka oboznámil prítomných členov združenia s výsledkami tzv. normalizácie - redukcie priezvisk čabianskej matriky, v rámci ktorej sa z vyše 6 500 rôznych tvarov priezvisk podarilo zatiaľ zredukovať ich počet na vyše 1560 najpočetnejších priezvisk, ktoré budú ďalej využívané pri prepise zostávajúcich matričných záznamov. V rámci normalizácie boli zredukované najmä multiplikáty konkrétnych priezvisk, odlišujúce sa navzájom len gramaticky, resp. minimálnymi rozdielmi (napr. dĺžňom, mäkčeňom, použitím y/i, resp. použitím znelých či neznelých spoluhlások – u/v, g/k, z/s a i.). Zároveň stručne informoval o hlavných zásadách transkripcie cudzích priezvisk na priezviská podľa slovenského pravopisu (– napr. zásada striedania dlhých a krátkych samohlások v priezviskách, používanie ypsilonu s dĺžňom v priezviskách, končiacich na – ský, používanie ypsilonu  na konci priezvisk po tvrdých spoluhláskach - d, t, n, používanie dĺžňov v prípade dvojslabičných priezvisk typu Marík, Benčík a i.). Nakoniec na konkrétnych príkladoch normalizovaných priezvisk, uvedených v redukovanej tabuľke, upozornil na ďalšie odlišnosti a zvláštnosti zapisovania priezvisk čabianskej matriky podľa maďarského a slovenského pravopisu.

V aktuálnej databáze Matrika_be_tabulky je distribuovaný tento aktualizovaný zoznam priezvisk. V programe sa tento aktualizuje v sekcii Nastavenia | Tabuľka priezvisko | bydlisko a tam 3x tlačítko OK. 

projekt Kiškereš

krsty - 9891, sobáše - 2141, úmrtia - 2486

Informácia o stave projektu – poznatkoch z neho (Gombárová)

2. Rôzne:

  • Juraj Hovorka predstavil svoj interný výskum - analýzu priezviska Antal - Antali
  • 11 - 14.11.2021 bibliotéka
  • Klobásiáda v Bratislave zatiaľ ešte stále predbežne plánovaná na koniec októbra
  • o facebookovej stránke informovala p. Domanovská
  • koncom roka sa vypisujú granty - treba sledovať, či sa niekde vieme eventuálne uchádzať o podporu

 

Ďalšia schôdza je naplánovaná na 8.11.2021

7.10.2021 zapísal: Ľubomír Kmeť