Zápisnica zo stretnutia - Skype, 4.06.2018


Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 4.6.2018 od 17:00 do 19:00

Účastníci:

Danka Tummová, Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Ľubomír kmeť

Program:

  1. O aktuálnom stave projektu informoval Ľubo Kmeť.

Krsty -  60 483 záznamov

Sobáše - 15 676 záznamov

úmrtia - 28 495 záznamov

 Udržujeme si naďalej vysoké tempo práce, mesačne spracujeme cca 10 000 záznamov zo scanov.

  1. Pod vedením R. Gombárovej bola predstavená a diskutovaná unifikovaná tabuľka príčin úmrtí, jej použitie formou slovníka a kategorizácia príčin úmrtí. Z doterajších cca 800 rôznych príčin úmrtí sme tabuľku redukovali na cca 200. Zároveň vznikol prekladový slovník. Ak naďabíme na nové príčiny úmrtia, je tieto potrebné nahlásiť Renáte.Je potrebné, aby všetci, čo nahrávajú úmrtia dostali aktualizovaný program a aktualizovanú databázu.Z dôvodu štatistického vyhodnocovania boli jednotlivé choroby zároveň zaradené do cca 10 kategórií (choroby infekčné, choroby dýchycieho ústrojenstva, choroby vnútorné, choroby srdca, mozgu...).Je potrebné, aby všetci, čo nahrávajú úmrtia dostali aktualizovaný program a aktualizovanú databázu.
  2. Diskutovali sme opäť na tému problémov pri identifikácii v rámci párovania úmrtí, sobášov a krstov. Párovanie je v niektorých prípadoch problematické. Znova sa zdôraznilo, že spárovať môžeme záznamy iba keď sme si správnou identifikáciou osoby istý. V prípade pochybností radšej nepárujeme. Párovať len na základe mena a veku je dosť problematické. Ak je k dispozícii ale aj informácia o rodičoch (ktorú často nájdeme v štátnej matrike, resp. v prvom sobáši), potom je to už objektívnejšie.Ku kontrole správnosti párovania máme 2 nové zostavy – „ID-Krstu priradené viacnásobne“ a „ID_Krstu (U) <> ID_Krstu (S)“
  3. Rôzne

    - Ľ.Kmeť informoval o nascanovaných matrikách presídlených komlóšanov (Galanta, Horné Saliby, Dolné Saliby).

    - Ľ.Kmeť informoval o nahratí scanov padlých komlóšanov v I.sv.vojne z archívu v Békeši (spolu 266 záznamov)

    - K.Rebro informoval o knižke Priezviská Komlóšanov, 15 kusov bolo dodaných z Békeščaby. Knihu darujeme aj našim sponzorom.